REGULAMIN PORTALU MOJA PRZESTRZEŃ


§ 1. DEFINICJE

Serwis Academax.org – portal internetowy dla projektantów i producentów, umożliwiający użytkownikom dostęp do materiałów e-learningowych oraz modeli, działający pod domeną academax.org, znajdujący się pod adresem URL http://www.academax.org.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu academax.org, która wypełniła formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Profil – zbiór informacji o użytkowniku zapisany w portalu academax.org, a udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika, zawierający dane osobowe, kontaktowe, adres email oraz inne podstawowe informacje określające zainteresowania i aktywność użytkownika.

Firma – profil firmowy zawierający informacje o firmie zapisane w portalu academax.org udostępnione dobrowolnie przez firmę, zawierające dane kontaktowe, adres email oraz inne informacje określające profil działalności firmy.

Aktualności – najświeższe, aktualne informacje zamieszczane w serwisie academax.org

Wydarzenia – informacje o zbliżających się targach lub imprezach zamieszczane w serwisie academax.org

Newsletter – system serwisu academax.org informujący za pomocą krótkiego e-maila zarejestrowanych użytkowników serwisu o aktualnych wydarzeniach związanych z tematyką portalu, konkursach, przetargach, nowościach firmowych

E-Learning - kursy z oprogramowania dostępne w ramach serwisu academax.org

Abonament – opłacone prawo do korzystania z określonych, dodatkowych usług oferowanych przez serwis academax.org

Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszczająca w serwisie ogłoszenie płatne.

Reklama – ogłoszenie płatne zamieszczone na portalu academax.org

Regulamin – regulamin określający warunki korzystania z serwisu academax.org

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Każde zalogowanie się na stronę Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

​2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nie naruszający przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

§ 3. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego academax.org zwanego dalej Portalem.

2. Właścicielem Portalu jest ABCAD Krzysztof Zawartka z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Krzywickiego 34A, 02-078 Warszawa, NIP 958-098-84-28, REGON 145873483 zwanym dalej ABCAD

3. Portal obejmuje serwis internetowy oraz usługi elektroniczne udostępniane przez ABCAD we własnym imieniu w domenie internetowej academax.org i jej subdomenach.

4. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest skorzystanie z treści i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

5. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług oferowanych przez ABCAD lub/i osób trzecich. Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść reklam zawartych na stronach Portalu i jej podstronach. Odpowiedzialność tę ponoszą wyłącznie ich ogłoszeniodawcy.

6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne za wyjątkiem usług wyszczególnionych w zakładce Abonament.

7. Użytkownik udostępniając w Portalu dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez ABCAD zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

8. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.

9. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.

10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

11. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Portalu academax.org są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez ABCAD z tytułu opłat abonamentowych oraz świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz Reklamodawców w Portalu. W związku z tym, ABCAD zastrzega, że treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

12. Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z serwisu academax.org przysługują wyłącznie ABCAD.

13. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych w celu ich poprawy lub zmiany.

14. Zamieszczenie przez Użytkowników w serwisie academax.org swoich danych osobowych uprawnia ABCAD do skontaktowania się z Użytkownikiem w celach marketingowych.

15. ABCAD nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi, a także jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej z działaniem serwisu. Użytkownikowi nie przysługują wobec ABCAD jakiekolwiek roszczenia związane z działaniem Portalu.

16.
a) Warunkiem tworzenia projektów na Portalu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego profilu Użytkownika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie tworzonych projektów przez ABCAD w celach marketingowych i promocyjnych.
b) Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż każde zalogowanie do serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
c) Wypełniając formularze Użytkownik oświadcza, że: I. podane w nich dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, II. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
d) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów prawa.

17. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w § 3, punkcie 16 niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści, powinna skontaktować się z ABCAD.

18. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody ABCAD, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw ABCAD lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.

§ 4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do ABCAD lub/i do podmiotów współpracujących z ABCAD i podlegają ochronie prawnej.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w § 4, punkcie 1 powyżej, dotyczy w szczególności:
a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
d) nazw domen internetowych;
e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym narzędzi i usług udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda ABCAD (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów).
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania serwisu academax.org prosimy kierować na adres biuro@academax.org lub też zgłaszać listownie na adres ABCAD, ul. Ludwika Krzywickiego 34A, 02-078 Warszawa.

4. ABCAD zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Użytkowników i Reklamodawców (ogłoszeniodawców). Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej academax.org zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie www.academax.org